Płatności przez Premium SMS / Tabela kodów

W tabeli 3 przedstawiono listę oraz opis kodów zwracanych przez system.

Kod Opis
ERR:00 Nieprawidłowe wywołanie skryptu, brak wymaganych parametrów
ERR:01 Brak płatności
ERR:04 Brak lub nieprawidłowy identyfikator transakcji
ERR:05 Nieprawidłowy lub brak identyfikatora sprzedawcy
ERR:40 Nieprawidłowy format lub brak adresu URL sprzedawcy
ERR:41 Nieprawidłowa kwota SMS-a
ERR:42 Zduplikowany identyfikator sesji
ERR:44 Nieprawidłowy format lub brak identyfikatora sesji
ERR:50 Błąd połączenia z serwerem
ERR:55 Nieokreślony błąd systemowy
OK Transakcja zakończona sukcesem

Tabela 3: zestawienie kodów zwracanych przez system