Automatyzacja / Integracje

System umożliwia zdalne wprowadzenie kontaktu z wykorzystaniem HTTPS XML API, np: podczas zapisywania danych z własnego formularza. Aby wprowadzić nowy kontakt, należy skorzystać z wywołania HTTPS XML API contacts/add, przekazując dodatkowy parametr o nazwie suid, przekazując w nim zawartość ciastka o nazwie ssrm_user.

Przykładowe wywołanie PHP:

require_once('vendor/autoload.php');

try {  $params = array('suid' => $_SESSION['ssrm_user']); $serwersms = new SerwerSMS\SerwerSMS('login','haslo'); $result = $serwersms->contacts->add(null,’+48500000000’,$params);} catch(Exception $e){echo 'ERROR: '.$e->getMessage();}

Możliwa jest również opcja wywołania funkcji JavaScript o nazwie trackUser, przekazując szukaną wartość (numer telefonu lub adres e-mail) oraz funkcje zwrotną.

Przykładowe wywołanie:

_ssrm.push(['trackUser', '+48500000000’, function() { console.log(this); }]);

Powyższe wywołanie przekaże do systemu dane i jeżeli dla wybranej domeny, na której zainstalowany jest skrypt śledzenia, istnieje kontakt o takim numerze lub adresie e-mail, zostanie on pobrany a następnie zostanie podmieniony identyfikator ciastka. Funkcja ta jest wyjątkowo przydatna do podtrzymania oryginalnego ciastka, w momencie gdy użytkownik zresetuje ustawienia przeglądarki lub zaloguje się z innego komputera. Wtedy takie wywołanie np: podczas logowania się do zewnętrznego systemu, pozwoli na odtworzenie ciastka i powiążę jego wcześniejsze zachowanie na stronie ze stworzonymi regułami.

Pierwszy parametr funkcji definiuje wartość na podstawie której system wyszukuje kontakt, może to być numer telefonu lub adres e-mail, drugi parametr stanowi funkcje zwrotną która w obiekcie this zawiera zwrotkę z systemu w postaci JSON:

Struktura zwrotki:

{"success" : true,
"suid" : "13557003-54df-49ed-8faf-c2df2e67edd3",
"message" : "Kontakt pobrany"}

success - status akcji, wartość true określa prawidłowe odtworzenie ciastka, wartość false wskazuje na niepowodzenie akcji spowodowanej np: nie odnalezieniem kontaktu

suid - identyfikator ciastka kontaktu

message - dodatkowy opis informujący o statusie akcji.