Automatyzacja / CASE STUDY

PRZEWODNIK – JAK SKONFIGUROWAĆ FUNKCJĘ AUTOMATYZACJI NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE

Po zalogowaniu się do systemu (panel.serwersms.pl) pierwszym etapem jest zdefiniowanie domeny, na której będą realizowane procesy automatyzacji. W tym celu należy przejść do zakładki Automatyzacja ->  Domeny i nacisnąć button Dodaj domenę. System wyświetli wówczas formularz składający się z jednego pola, w którym należy podać adres strony www.

Rys. Formularz dodania domeny.

Po wprowadzeniu nazwy domeny i kliknięciu buttona Zapisz, system wygeneruje kod śledzenia, który należy umieścić

w kodzie źródłowym własnej strony. Zobacz rys. poniżej.

Rys. Unikalny kod śledzenia.

Po umieszczenie kodu należy zweryfikować skrypt poprzez kliknięcie w button Weryfikuj kod śledzenia. Jeśli w międzyczasie przeszliśmy do strony z listą domen, weryfikacja odbywa się poprzez kliknięcie buttona widniejącego na liście akcji. Jeśli wszystko przebiegło bez zastrzeżeń na liście domen pojawi się wpis oznaczony jako aktywny. W przypadku problemów ewentualna przyczyna tej sytuacji będzie widoczna w kolumnie Uwagi. Jeśli dostęp do kodu źródłowego Twojej strony posiada administrator, można podać jego adres email w formularzu wysyłki kodu. Prześlemy mu kod wraz z instrukcją instalacji.

Rys. Lista wprowadzonych domen do systemu.

W tym momencie możemy już przejść do tworzenia reguł, jednak aby reguły wykonały się na określonym użytkowniku, należy wprowadzić potencjalny kontakt do systemu poprzez Widżet lub API. Dokładny opis jak skorzystać z mechanizmu API został opisany na stronie dev.serwersms.pl. W tym przypadku skupimy się na Widżecie. Należy w tej sytuacji kliknąć w ikonę Dodaj widżet  widoczną na liście domen. Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz konfiguracyjny elementu. Za pomocą kilkunastu opcji możemy zdefiniować do jakiej grupy będą zapisywane kontakty, możemy ustalić opis pól formularza, tekst widoczny użytkownikowi po zapisie danych. Podgląd live widoczny z prawej strony upraszcza proces konfiguracji. Domyślnie kontakty zostają przypisane do grupy Podstawowej stworzonej dla domeny, jednak możemy poprzez opcję Grupa kontaktowa przypisać kontakty do innej grupy. Aby stworzyć nową grupę wystarczy kliknąć w button Dodaj nową grupę i wypełnić prosty formularz. W tym przykładzie zostaniemy przy grupie domyślnej.

Rys. Formularz konfiguracyjny widżetu

Po zapisaniu formularza system wygeneruje kod osadzenia elementu, który należy umieścić pod kodem śledzenia.

Rys. Kod generowania widżetu.

Po osadzeniu kodu na naszej stronie, widżet zostanie automatycznie wygenerowany .

Rys. Wygenerowany widżet widoczny na naszej stronie www.

W tym momencie, kiedy mamy już przygotowany mechanizm zapisujący potencjalnych klientów do systemu, możemy przejść do tworzenia reguł.

Rys. Lista stworzonych widżetów.

Aby dodać regułę reagująca na dodanie kontaktu należy kliknąć w button “+” na liście widżetów. System przeniesie nas do formularza dodawania reguły z domyślnie wypełnionymi polami formularza (nazwa reguły, zdarzenia).

Rys. Dane podstawowe formularza reguł

Rys. Lista zdarzeń

Następnie możemy wybrać warunki aby ograniczyć wykonywanie reguły. Wybranie większej liczby warunków powoduje ustawienie między nimi operatora "i" tzn. że aby uruchomiła się reguła wszystkie zdefiniowane warunki muszą zostać spełnione. Maksymalnie można wybrać 5 różnych lub takiego samego typu warunków. Przy każdym warunku jest możliwość jego dezaktywacji.

W przypadku pierwszej reguły w większości przypadków warunki nie są dodawane, ponieważ nie zostaną one spełnione.

Rys. Lista warunków

Dodanie akcji jest efektem finalnym. Akcja zostanie wykonana, jeżeli pojawi się reakcja na jedno ze zdarzeń i spełnione zostaną wszystkie zdefiniowane warunki. Niewykonanie się jednej z wybranych akcji nie powoduje zatrzymania się procesu, wykonują się kolejne akcje.

Rys. Akcja wysłania mail do kontaktu

Aby akcja się wykonała, musimy wybrać z listy nadawcę lub go dodać. Proces dodawania nadawcy jest dwukrokowy. Po kliknięciu w button "dodaj nowego nadawcę" pojawi się formularz z jego nazwą i adres e-mail do wypełnienia. Po jego prawidłowym wysłaniu przychodzi mail z kodem aktywacyjnym. Należy go wkleić do kolejnego formularza a następnie go aktywować. Po pozytywnej weryfikacji zostaniemy przeniesieni do miejsca wyboru nadawcy gdzie automatycznie zostanie on wybrany. Przy braku swojego nadawcy, mail jest wysyłany z maila domyślnego systemu.

Następnie należy wpisać temat wiadomości oraz treść.

Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie po jakim czasie zostanie wysłany mail do odbiorcy. Do wybrania mamy ilość oraz jednostkę czasową (minuty, godziny, dni). Przy wyborze ilości 0, mail zostanie wysłany natychmiast.

Wyślij wiadomość SMS do kontaktu

Rys. Akcja wysłania SMS - a do kontaktu

Aby akcja się wykonała musimy wybrać z listy nadawcę. Do wyboru mam nadawców z pakietu SMS FULL lub w przypadku pakietu SMS ECO+ nadawcę losowego tzn. że za każdym razem będzie to losowy numer. Następnie wypełniamy treść wiadomości.

Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie, po jakim czasie zostanie wysłany SMS do odbiorcy. Do wybrania mamy ilość oraz jednostkę czasową (minuty, godziny, dni). Przy wyborze ilości 0, SMS zostanie wysłany natychmiast.

Następnie możemy dodać konwersję reagującą na to zdarzenie. Aby to zrobić, należy na liście konwersji kliknąć button określający domenę w obszarze której ma działać dodawana konwersja.

“Dodaj konwersję”. Następnie system  przeniesie  nas do formularza:

Rys. Dane podstawowe formularza konwersji

Następnie należy wybrać czas wykonania się reguły. Konwersja musi być czymś wyzwolona, żeby się uruchomiła, dlatego wybieramy ostatnią regułę, która się wykonała. Czas ten określa początek przedziału czasowego z jakiego będą brane reguły, po których wykonała się konwersja. Jeżeli system nie znajdzie żadnej reguły z określonego przedziału czasowego, konwersja się nie zostanie wykona.

Kolejnym krokiem jest wybranie zdarzenia, w naszym przypadku wybieramy zdarzenie “Kontakt został dodany”.

Zdarzenie te aktywuje się w momencie wysłania formularza dodania kontaktu.

W ostatnim punkcie możemy dodać akcję, która oznaczy wykonanie się reguły, ale w przypadku konwersji nie jest to wymagane.

Dodanie takiej reguły i takiej konwersji powinno spowodować ich uruchomienie w momencie dodania kontaktu do systemu przez ówcześnie zdefiniowany widżet. Informacje na ten temat powinny zostać odnotowane w statystykach:

Rys. Statystyki

Kolejnym dobrym przykładem automatyzacji jest dodanie reguły, która będzie reagowała na odwiedziny strony lub jej opuszczenie.

Zdarzenia te będą miały na celu poinformowanie klienta np. o różnych promocjach na stronie sklepu lub zainteresowania go ponownie danym produktem o niższej cenie.

Aby to zrealizować, dodajemy nową regułę przez klikniecie w button “Dodaj regułę” na liście reguł. Następnie system przeniesie nas do formularza:

Rys. Dane podstawowe dodania reguły

Nowym elementem, który się pojawił (w porównaniu do poprzedniego formularza) jest wybór grupy kontaktowej. Warunkiem koniecznym, aby uruchomiła się reguła, jest zgodność grupy kontaktowej i domeny z danymi z widżetu.

Następnie wybieramy zdarzenie:

Rys. Zdarzenie “Kontakt odwiedził stronę”

Aktywacja zdarzenia następuje po wejściu na stronę zdefiniowaną w formularzu. Zawiera ona cześć stałą, którą jest domena i część adresu po domenie, którą można edytować np.:. http://domena.pl/ - część stała nieedytowalna i "strona.php" - część wpisywana. Widok łączny: http://domena.pl/strona.php.

lub:

Rys. Zdarzenie kontakt opuścił stronę

Aktywacja zdarzenia następuje po wyjściu ze strony zdefiniowanej w formularzu. Zawiera on cześć stałą, która jest domena i część adresu po domenie, którą można edytować np. http://domena.pl/ - część stała nieedytowalna i "strona.php" - część     wpisywana. Widok łączny: http://domena.pl/strona.php.

Następnie możemy ograniczyć liczbę klientów do tych, którzy odwiedzili inną podstronę, przez dodanie takiego warunku:

Rys. Warunek “Kontakt odwiedził stronę”

Następnie aby poinformować klienta o czymś ważnym, dodajemy np. akcję wysyłki SMS –

Rys. Akcja “Wyślij SMS do kontaktu”

Po zdefiniowaniu takiej reguły, do każdej osoby zarejestrowanej przez widżet umieszczony w określonej domenie, zostanie wysłany SMS z przykładowym tekstem. Reguła zostanie wyzwolona w momencie odwiedzin lub opuszczenia danej strony.

Praktycznym przykładem zastosowania jest  zatrzymanie klienta w swoim sklepie i zaoferowanie mu promocyjnej ceny na swoje produkty lub wysłania mu ofert, którymi jest potencjalnie zainteresowany.